Assemblea

L'Assemblea de mutualistes és el màxim òrgan decisori de la Mútua. Anualment es convoca Assemblea Ordinària per a que els mutualistes aprovin els comptes anuals, la gestió del Consell d'Administració, ratificar el nomenament dels seus membres, així com qualsevol altra mesura que estatutàriament es prevegi que s'ha de sotmetre a l'Assemblea.

La darrera es va celebrar el passat 11 de maig de 2021 a les oficines centrals de Mussap a Barcelona

A l'apartat Informe de Gestió hi trobarà el resum de l'informe anual de l'últim exercici aprovat per l'Assemblea